Vzdělávání bez hranic – mobilita žáků gastronomických, technických oborů a podnikání II.

2019-1-CZ01-KA102-060480

Délka projektového období – 36 měsíců (1. 6. 2019 – 31. 5. 2022)

Popis projektu

V rámci projektu z důvodu výskytu onemocnění Covid-19 dochází k úpravám oproti prvotnímu plánu! V pozdějším než původně plánovaném termínu budou realizovány dva běhy pobytu v Itálii.

1. běh (19. září 2021 – 3. října 2021)

Účast na tomto dvoutýdenním běhu bude nabídnuta 19 žákům gastronomických oborů
a nástavbového studia Technolog potravin. Hostitelskou organizací bude italská společnost Solaris s.n.c., která vlastní síť italských hotelů a restaurací ve střední Itálii v oblasti Cervia. Náplň běhu bude zaměřena na osvojování praktických dovedností z italské gastronomie. Původní plánované zapojení čtyř účastníků z technických automobilových oborů odpadá.

2. běh (březen 2022)

Druhého běhu se mohou účastnit opět žáci gastronomických učebních oborů
a nástavbového studia Technolog potravin tentokrát v celkovém počtu 8 žáků. Jedná se o třítýdenní odbornou stáž v severní Itálii v provozech u regionálních cukrářů v Cavalese a u řezníků v Predazzu. V případě nedostatečného zájmu žáků je možné vyslat i žáky z oboru Kuchař – číšník a to do hotelových restaurací v téže destinaci.

Cíl projektu

Cílem projektu je umožnit žákům získat nové odborné kompetence v oblasti středomořské kuchyně či provozu hotelu. Absolventi stáže získají nejen ucelené znalosti o středomořské gastronomii, servise typických italských pokrmů a nápojů, ale rozvinou si i své komunikační dovednosti v cizím jazyce či pracovní návyky.

Výsledky projektu

Výstupem projektu bude 27 podpořených žáků, kteří získají Europass a certifikát o vykonané zahraniční praxi. Tyto doklady jsou důležitými dokumenty pro budoucí zaměstnavatele. Absolventi stáží se o své zkušenosti a postřehy podělí s ostatními spolužáky při školním projektovém dni, kde zároveň předvedou nově získané znalosti a dovednosti.

Důležité informace pro zájemce

·       pobyt je plně financování z finanční podpory Evropské unie

·       doprava – pro účastníka ZDARMA

·       ubytování – pro účastníka ZDARMA

·       stravování po celý den – pro účastníka ZDARMA

·       cestovní pojištění - pro účastníka ZDARMA

·       před odjezdem je nutné projít základní jazykovou, odbornou a kulturní přípravou!

·       účastníci získají na každý týden stáže navíc i kapesné ve výši cca 40 EUR

Kritéria výběru účastníků stáže

a)     Celkové chování a profil žáka ve škole – max. 20 bodů

b)     Pracovní výsledky, morálka a zájem žáka na odborném výcviku – max. 15 bodů

c)     Prospěch žáka v odborných předmětech – max. 10 bodů

d)     Sociální a ekonomická situace v rodině – max. 25 bodů

e)     Zapojení žáka do akcí školy nad rámec běžné výuky – max. 15 bodů

f)       Názor třídního učitele, učitele odborných předmětů a učitele OV – max. 15 bodů

Vybráni budou žáci, kteří dosáhnou nejvyššího počtu bodů. Minimum získaných bodů pro účast je 60. Žáci, kteří tuto bodovou hranici překročí, ale umístí se „pod čarou“, budou zařazeni jako náhradníci.

Výsledné hodnocení provede tříčlenná komise ve složení: učitel(ka) OV a odborných předmětů, třídní učitel(ka) uchazeče o stáž, Ing. Jiří Wágnera (projektový manažer)