Přijímací řízení 2023

11. 01. 2023

Každé jaro se v závěrečných ročnících základních škol řeší téma „KAM DÁL“? Žáci vybírají své budoucí povolání a rozhodují se, která škola a obor budou ty nejlepší právě pro ně. Častou otázkou je také kapacita daného oboru, tedy otázka: „Kolik nás budou brát?“. Podstatná jsou také kritéria přijetí a samotný postup přijímacího řízení. Aby naši budoucí uchazeči znali odpovědi na vše, co je zajímá, požádali jsme ředitele školy Mgr. Vladimíra Blažeje o bližší informace.

Co všechno je potřeba ke splnění administrativních podmínek přijímacího řízení?
"Přihlášku ke studiu podávají uchazeči a jejich zákonní zástupci do 1. března 2023. Na přihlášce musí být uveden prospěch v posledních dvou ročnících potvrzený příslušnou základní školou, která také uchazečům, kteří jsou jejími žáky, vydává přihlášky. Další uchazeči si mohou přihlášku ke studiu vyzvednout na studijním oddělení školy, případně ji vyplněnou doručit, protože je ke stažení na webových stránkách školy. Přihláška by měla být doprovázena potvrzením o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu zvoleného oboru. Zápisové lístky odevzdávají uchazeči do 10 dnů po zveřejnění nebo doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu".

Kolik volných míst nabízí SŠTŘ pro školní rok 23/24?

"Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov počítá s otevřením dvou tříd oborů Mechanik opravář motorových vozidel a Opravář zemědělských strojů s maximálním počtem žáků ve třídě 24. Tyto obory mají svoji základnu ve výukovém centru v Hlušicích. V Novém Bydžově otevře SŠTŘ jednu třídu elektrotechnických oborů Elektrikář-silnoproud a Autoelektrikář, tato třída bude mít maximálně 30 žáků. Převážně v Chlumci nad Cidlinou mají základnu gastronomické a potravinářské obory Kuchař-číšník, Cukrář a Řezník-uzenář, zde kalkulujeme s dvěma variantami, buď jednu třídu s 30 žáky, nebo dvě třídy, pokud budeme mít více jak 40 přihlášek v 1. kole přijímacího řízení. Takto byly vyjmenovány všechny třídy a obory s výučním listem.
Ve výukovém centru Nový Bydžov budeme rovněž vyučovat jednu třídu oboru s maturitní zkouškou, který je čtyřletý a má název Dopravní prostředky, v této třídě s maximálním počtem 28 žáků bude vyučován školní vzdělávací program Technik silniční dopravy a druhý program Operátor silniční dopravy, který je velmi vhodný i pro dívky.
A konečně pro úspěšné absolventy oborů s výučním listem otevřeme opět jednu třídu dvouletého nástavbového studia s maturitní zkouškou, 18 žáků technických oborů bude přijato do programu Provozní technika, kde si žáci mohou vybrat mezi Dopravním technikem, Dopravním a leteckým technikem a Operátorem zemědělské techniky. 12 absolventů gastronomických a potravinářských oborů bude přijato do školního vzdělávacího programu Technolog výroby potravin.

Jaké jsou podmínky přijetí pro jednotlivé obory?

"Pro obory s výučním listem nebudou organizovány přijímací zkoušky, bude se vycházet pouze z bodového hodnocení podle kritérií, které škola zveřejní do 31. ledna 2023. Mezi ně například patří průměr z posledního ročníku základní školy, prospěch v profilových předmětech na základní škole nebo hodnocení chování. Pro obory s maturitní zkouškou bude organizována jednotná přijímací zkouška, která bude mít v konečném hodnocení váhu 60%, zbytek 40% připadá na další kritéria, která budou rovněž zveřejněna na webu školy do 31. ledna 2023. Jednotná přijímací zkouška se bude konat ve dnech 13. - 14. dubna 2023, nejbližší termín vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí je 23. duben 2023".

A co případní zájemci, kteří se rozhodnou dodatečně, že by rádi nastoupili k nám do školy, budou mít ještě možnost?

"Pokud se obory nenaplní v 1. kole, což by bylo hezké, ale stává se to v menším procentu, budou vyhlášena další kola přijímacího řízení ve všech oborech. Druhé kolo se například bude konat v termínu do 9. května 2023, třetí kolo pak do 23. května 2023. Dále pak je možnost vyhlásit ještě tři kola až do 30. 09. 2023, ten poslední termín příliš nepředpokládáme".

Mgr. Petra Hrnčířová, zástupkyně ředitele