Interní akademie  SŠTŘ Nový Bydžov

04. 05. 2023

Střední škola technická a řemeslná v Novém Bydžově je velmi početná instituce, která zahrnuje i široký „sortiment“ nabízených oborů. S tím souvisí vysoký počet žáků, kteří se mají jednoho dne stát odborníky minimálně s výučním listem. Samozřejmě, že se tu scházejí nejrůznější studenti – pilní, šikovní, se zájmem o obor, nebo také ne zcela tak zaujatí. Pro efektivnější práci a podporu žáků se škola rozhodla o vytvoření tzv. Interní akademie. Jaký je její konkrétní smysl a využití nám prozradil Mgr. Vladimír Blažej, ředitel školy.

Jaký je smysl vzniku Interní akademie Střední školy technické a řemeslné?
"Mám pocit, že velká pozornost, přičemž nepolemizuji o její jisté smysluplnosti, je věnována v poslední době žákům s výchovnými i vzdělávacími problémy. Finanční prostředky, které jdou tímto směrem, jsou někdy ohromující a jejich efekt zatím není zcela dán. Druhý pól vzdělávání a výchovy je zatím prezentován spíše nesměle a řekněme méně systematicky, budu trochu kousavý, je to o vyšší erudici těch, kteří se talentovaným žákům věnují. Proto jsme v managementu školy zvolili tento projekt, který jsme nazvali Interní akademií SŠTŘ. Je určen pro žáky školy, kteří vykazují ve vzdělávání a ve své odbornosti nejen předpoklady, ale i výsledky a jsou zejména sociálně adaptabilní pro nadstandardní prvky péče o jejich odborný růst".

Pro koho je Interní akademie určena?
"Jak už jsem sdělil, je určena pro žáky s odbornými a sociálními předpoklady pro další růst. Naši pedagogové sledují jednotlivé studenty, hodnotí jejich prospěch, úroveň v praktickém vyučování a pak vybírají a navrhují. Ve finále se k těmto návrhům vyjadřují vedoucí učitel daného oboru, třídní učitel a konečné slovo má management školy. Výsledkem je seznam žáků, který je vždy dán od 1. pololetí příslušného školního roku a který platí pro následujících 12 měsíců. Samozřejmě v průběhu tohoto období může být žák vyřazen, pokud neplní daná kritéria, nicméně také může být i zařazen na základě návrhu, pokud projeví snahu a kapacitu tato kritéria plnit. Na počátku tohoto období, tedy v únoru školního roku, obdrží zařazený žák certifikát o tom, že se stává příslušníkem naší Interní akademie. Tento certifikát platí, jak už bylo řečeno, nejdéle po dobu 12 měsíců".

Jak je možné stát se členem Interní akademie?
"Je to o prospěchu v daném prvním pololetí, je to o výsledcích v praktickém vyučování, je to samozřejmě i o docházce, chování a celkovém sociálním statutu žáka, jeho zájmu, zodpovědnosti, to je mimochodem velmi ceněný faktor pro zaměstnavatele, a zájmu o obor. Jak už jsem sdělil, je určena pro žáky s odbornými a sociálními předpoklady pro další růst. V letošním školním roce bylo zařazeno po 1. pololetí do Interní akademie SŠTŘ celkem 105 žáků, což je zhruba 21% aktuálního počtu žáků školy. Tito žáci obdrželi zmíněný certifikát, který je opravňuje čerpat výhody, které jsou dány interním statutem školy".

Jaké jsou výhody pro členy Interní akademie?
"Postupně, jsou to nadstandardní smluvní pracoviště pro výkon praktického vyučování, dále účast ve speciálních odborných kurzech pořádané špičkovými pracovišti a odborníky, například akademie GROSSETO či YOUNG CHEF či distribuční maturita ČEZ. Dále je to možnost být členem výpravy v programu ERASMUS a samozřejmě nadstandardní individuální příprava například na soutěže odborných dovedností. Jakýmsi patronem nad Interní akademií SŠTŘ je Nadační fond školy, který žákům poskytuje stipendia v případě splnění nadstandardního úkolu či získání umístění v soutěžích a přehlídkách, hradí jim příslušné procento příslušných poplatků v odborných kurzech, přispívá jim například na získání oprávnění v oblasti svářečské školy, autoškoly či školicího střediska řidičů. Ti špičkoví studenti naší školy se zúčastňují i naprostých TOP akcí, letos to byla například účast našeho žáka na RALLY Dakar nebo v soutěži PROSTŘENO pořádané televizí PRIMA. Objevují se první vlaštovky v podobě získání některých špičkových pomůcek, zařízení či nářadí, dalšími akcemi byly například příjezd projektu EDU BUS s ukázkami moderních technologií, stipendia společnosti STROM či COLAS, účast v projektu IQ LANDIA či nabídky studia například na Dopravní fakultě Univerzity Pardubice. Nabídky pro členy Interní akademie budeme určitě dále rozšiřovat, abychom zvedli motivační práh našich žáků a věřím, že takto to bude chápat i naprostá většina našich pedagogů".  

Mgr. Petra Hrnčířová, zástupkyně ředitele