NEMŮŽEŠ, POMŮŽEME TI * NEUMÍŠ, NAUČÍME TĚ * NECHCEŠ, NECHCEME TĚ

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Název školy:                         Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112,  IČO 00087751, DIČ: CZ00087751, DS: r6yzb47           

Zřizovatel školy:                  Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 502 00 Hradec Králové

Ředitel školy:                       Mgr. Vladimír Blažej, Havlíčkova 66, 504 01 Nový Bydžov

Druh školy:                           střední škola, příspěvková organizace, Identifikátor právnické osoby 600 011 763

Typy součástí školy:           a) Střední škola 000087751     b) Domov mládeže 110021011      c) Školní jídelna v internátním zařízení 110021029

Datum a č.j. :                         Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku č.j. 28 804/2007-21 z 28.12.2007 s účinností od 1.1.2008

Celková kapacita školy:      a) Střední škola IZO 000087751 - 800 žáků       

                                                  b) Domov mládeže 110021011 - 100 lůžek            

                                                 c) Školní jídelna, Revoluční 211, 504 01 Nový Bydžov, Hlušice 1, 503 56 Hlušice, IZO 110 021 029 - 740 jídel

Místa poskytovaného vzdělávání:       1. Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Nový Bydžov         2. 503 56 Hlušice 1                 3. Na Švarcavě, 504 01 Nový Bydžov                                                                                                                             4. Nádražní 139/IV., 503 61 Chlumec n.C.        5. Revoluční třída 211, 504 01 Nový Bydžov     6. Masarykovo náměstí 2, 504 01 Nový Bydžov

Seznam sdružení:               Regionální mládežnický sportovní klub „CIDLINA“ se sídlem Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112                                                                                                                                                                Nadační fond středních škol Královéhradecka                                                                                                                                                                                                                                            ZO ČMOS pracovníků školství SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112

ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ

Zástupci zřizovatele: Ing. Miroslav Uchytil, Mgr. Táňa Šormová

Zástupci rodičů a žáků školy:  Josef Chuchlík, Mgr. Kateřina Zikmundová Kateřina

Zástupci pedagogů školy: Vladimír Žalman, Pavel Novák

ÚDAJE O VEDENÍ ŠKOLY

Ředitel školy: Mgr. Vladimír Blažej

Zástupce ředitele s gescí za praktické vyučování, spolupráci s partnery, investice, vzdělávání dospělých a evropské projektyIng. Karel Průcha

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování: Mgr. Jaroslava Kholová

Zástupce ředitele pro technickou a ekonomickou činnost: Ing. Petra Šádková

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 (dále jen škola nebo SŠTŘ), je školským zařízením zřizovaným od 1. října 2001 Královéhradeckým krajem.

    Hlavním cílem školy je příprava žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem a s maturitní zkouškou připravujících pracovníky ve sféře dopravy, opravárenství, automobilového průmyslu, strojírenství, zemědělské prvovýroby, potravinářství a služeb pro specifické podmínky regionálního trhu práce, podnikatelské sféry venkova, menších obcí a měst.
    Škola si klade za cíl profilovat se nadále jako regionální školské zařízení vyučující obory středního vzdělání v oblasti dopravy, opravárenství, autoopravárenství a strojírenství, dále specifický program zemědělského oboru středního vzdělání, dále pak programem přípravy žáků pro výrobní a obchodní subjekty v řeznicko-uzenářské a cukrářské výrobě a programem v oblasti gastronomie a služeb.
   Škola vyvíjí doplňkovou činnost v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, hostinské činnosti, výuky řízení motorových vozidel, osobní a nákladní dopravy, vzdělávání řidičů, v servisní, vzdělávací a obchodní činnosti a v oblasti služeb. Škola plní významnou funkci z hlediska integrace své činnosti do kontextu života v regionu i z hlediska zaměstnanosti a spolupracuje s řadou výrobních a obchodních podnikatelských subjektů v rámci výchovy a výuky žáků.
   Celý areál školy se nachází v Novém Bydžově v pěti objektech, v objektu praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou a v komplexním areálu v Hlušicích.
   Škola hospodaří s výrazně velkým portfoliem nemovitého majetku, který se skládá po sloučení k 1. 1. 2008 ze tří aktivně využívaných budov a jedné další nevyužívané budovy (bývalá budova SOŠ a SOU Nový Bydžov v ulici Bratří Mádlů nesplňuje hygienické a stavebně technické požadavky a byla navržena k dalšímu využití zřizovatelem, v říjnu 2016 byl schválen úplatný převod nemovitosti na Město Nový Bydžov) v Novém Bydžově, z areálu střediska praktického vyučování v Novém Bydžově Na Švarcavě, z areálu střediska praktického vyučování potravinářských oborů v Chlumci nad Cidlinou, z dílenského areálu střediska praktického vyučování v Hlušicích a z areálu budov školy, školní jídelny a domova mládeže v Hlušicích. Vedle toho škola hospodaří s jedním bytovým objektem a s několika hospodářskými objekty včetně pozemků.
   V Novém Bydžově je teoretické vyučování provozováno ve třech budovách, škola provozuje sportovní areál v ulici Dr. M. Tyrše 112 a dále provozuje školní jídelnu umístěnou v budově školy, Revoluční třída 211.
   V Hlušicích je umístěna budova pro teoretické vyučování, dílenský areál se stanicemi měření emisí a stanicí technické kontroly, svářečskou školou, autoškolou a školicím střediskem řidičů, dále domov mládeže, školní jídelna, sportovní hala a sportovní hřiště, hospodářské budovy, obytný dům č. p. 46, kanceláře SŠTŘ a veškeré pozemky školy. V rámci dílenského komplexu působí žákovské autoservisy a žákovský agroservis.    

   V Chlumci n. C. jsou umístěny dílny oboru středního vzdělání cukrář a prodejna s dílnou oboru středního vzdělání řezník-uzenář.  Pro nevyhovující hygienické a technické podmínky byla ukončena spolupráce s OSVČ Miroslav Malý, který zde provozoval závodní stravování.  

   V rámci SŠTŘ je provozováno pracoviště pro měření emisí u naftových i benzínových motorů ve spolupráci se zastoupením firmy BOSCH v ČR a stanice technické kontroly pro traktory a multikáry. Škola provozuje vlastní svářečskou školu a autoškolu, od roku 2008 zřídila škola Školicí středisko řidičů rozhodnutím odboru dopravy a SH Královéhradeckého kraje č. j. 6991/DS/2008/GL. Škola provozuje autopark s třemi výukovými nákladními vozidly VOLVO FL, VOLVO FH a VOLVO FM splňující parametry pro výcvik v autoškole daný příslušnými právními normami, nákladním přívěsem PANAV, jedním autobusem pro skupinu D a dvěma autobusy D1, pěti traktory a šesti osobními automobily pro výuku autoškoly a dopravu v rámci praktického vyučování a technického úseku školy. Škola si dále pořídila nová výuková vozidla, nákladní automobil VOLVO FH, osobní automobil DACIA DUSTER a výcvikový traktor ZETOR Proxima 800.
   Ve školním roce 2015/2016 proběhla další výrazná realizace vybavenosti školy v oblasti odborných učebních pomůcek zejména z prostředků zřizovatele a z vlastních prostředků školy.
   Škola se dále průběžně vybavovala didaktickou a odbornou technikou v rámci různých finančních zdrojů. Škola nyní používá sedm počítačových učeben s vysokými kvalitativními parametry a řadu finančně náročných výukových programů. Škola dále rekonstruovala další učebny ve výukovém centru Hlušice.  
   Škola prodloužila stavební povolení v rámci projektu rekonstrukce dílenského areálu v Hlušicích na Centrum odborného primárního a celoživotního vzdělávání a zpracovává prováděcí dokumentaci k projektu a získala stavení povolení k rekonstrukci areálu v Chlumci nad Cidlinou a k rekonstrukci areálu v Novém Bydžově Na Švarcavě. Kompletně byla rekonstruována sportovní hala ve výukovém centru Hlušice, kde byl položen nový povrch a instalovány další technické prvky.
   Ve školním roce 2015/2016 byly v SŠTŘ vyučovány obory středního vzdělání s výučním listem Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik a ŠVP Řidič nákladní a osobní dopravy), Opravář zemědělských strojů (ŠVP Opravář zemědělské techniky), Autoelektrikář (Diagnostik motorových vozidel), Elektrikář-silnoproud, Cukrář, Kuchař-číšník, Řezník-uzenář. Ve školním roce 2015/2016 pokračovala výuka v nástavbovém studiu v oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Provozní technika ve školních vzdělávacích programech (dále jen ŠVP) Dopravní technika a Dopravní a letecká technika. Škola od školního roku 2009/2010 realizuje výuku nástavbového studia v oboru Podnikání, která probíhala i v školním roce 2015/2016 ve školním vzdělávacím programu Specialista obchodu a služeb. Škola dále vyučovala obory středního vzdělání s maturitní zkouškou Dopravní prostředky, ŠVP Technik silniční dopravy (1. ročník) a Silniční doprava (2. až 4. ročník), dále pokračovala ve výuce ŠVP Operátor silniční dopravy.

   Škola je pro výuku výše uvedených oborů středního vzdělání komplexně vybavena a v rámci okresu Hradec Králové je jediným zařízením vychovávající pracovníky pro zemědělskou prvovýrobu a v rámci Královehradeckého kraje byla opětovně jedinou školou, která ve školním roce 2015/16 pokračovala ve výuce tříletého oboru středního vzdělání s výučním listem Řezník-uzenář, přičemž i v roce předcházejícím byla SŠTŘ v tomto směru jediným výukovým zařízením v Královéhradeckém kraji.
  Škola nabízí řadu nadstandardních podmínek v oborech středního vzdělání především díky spolupráci s řadou výukových partnerů, což mělo za následek vyšší kvalitu výstupu absolventů s kompatibilitou s požadavky trhu práce.
   Škola opakovaně realizovala ve školním roce 2015/2016  projekt ročníkového ověřování znalostí a dovedností u všech vyučovaných oborů středního vzdělání s výučním listem, který experimentálně ověřovala už v červnu 2011. Škola rovněž ověřovala vstupní znalosti žáků nových 1. ročníků z předmětů Matematika, Fyzika, Chemie a Biologie.

   Ve spolupráci s Národním ústavem vzdělávání (dále jen NUV) v návaznosti na předchozí školní roky aplikovala plně škola projekt Jednotného zadání závěrečných zkoušek u všech oborů středního vzdělání s výučním listem, dále připravila a následně realizovala v rámci řešitelských týmů jednotné zadání praktické závěrečné zkoušky ve firmě pro obory Opravář zemědělských strojů a Řezník-uzenář.

   SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 (dále jen SŠTŘ) je členem Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje, Svazu automobilových opraven ČR (dále jen SAČR), škola působí nadále v rámci Sdružení autoškol SOŠ a SOU a sdružení dopravců ČESMAD BOHEMIA. Škola prozatím nepokračovala ve spolupráci s Hospodářskou komorou Chemnitz (HVK) v oblasti stáží pedagogů a žáků v Technologickém centru HVK Chemnitz a v rámci firem v SRN zejména z důvodu malé připravenosti žáků v oblasti znalostí německého jazyka.
  Nejvýznamnějšími partnery školy z oblasti podnikatelských subjektů jsou společnosti ŠKODA AUTO Mladá Boleslav, JABLOTRON Jablonec n. N., VOLVO Truck center Hradec Králové, CS CARGO Jičín, KOBIT Jičín a AŠ FINANCIAL v oblasti automobilového průmyslu, společnosti SWELL Hořice, SECO GROUP Jičín v oblasti strojírenství a výroby zemědělské, komunální a dopravní techniky, a společnosti AGRO Slatiny, J§S Zibohlavy, STROM Praha, AGROSLUŽBY Hradec Králové, DS AGRO Libštát a AGRO Chomutice v oblasti obsluhy, údržby a opravárenství zemědělské techniky a dále společnosti MASO Jičín a Podkrkonošská uzenina Bělá u Staré Paky v oblasti výuky řeznicko-uzenářských oborů. Personální spolupráci realizuje škola i s dalšími výrobními podniky v oblasti automobilového průmyslu.

   Škola opětovně realizovala smlouvu o spolupráci se společností ŠKODA AUTO Mladá Boleslav a získala kromě již dříve od společnosti získaného odborného vybavení včetně sedmi osobních automobilů pro výukové účely další pomůcky ve formě osobních automobilů a náhradních dílů. Dále úzce spolupracuje se společností JABLOTRON v otázce elektronických zabezpečovacích systémů a souvisejících seminářů a školení. Škola nadále realizuje smlouvy o spolupráci se společností AGROSLUŽBY CZ Hradec Králové a pokračovala ve významné personální, vzdělávací a technické spolupráci se společností SECO-GROUP Jičín vyrábějící zemědělskou mechanizaci, od které získala další strojní vybavení a pomůcky a finanční prostředky na rekonstrukci odborné 3D učebny v Novém Bydžově.
   Škola má velký potenciál smluvních pracovišť pro obory středního vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář, Opravář zemědělských strojů, Elektrikář-silnoproud, Kuchař-číšník a Řezník-uzenář, pro účely zajištění odborného výcviku byly Ministerstvem zemědělství ČR jmenovány dva školní závody, a.s. AGRO Slatiny a a. s. AGRO Chomutice. Škola stále pokračuje v úzké spolupráci s a.s. STROM PRAHA-VINOŘ, zástupcem značky JOHN-DEER v oblasti zemědělské techniky, a s jeho regionálními zástupci ve Smiřicích a ve Staré Pace (nový partner školy) a dále s regionálním zástupcem značky společností CLAAS J§S Zibohlavy, se společností AGROSLUŽBY CZ Hradec Králové a SECO GROUP Jičín, ve spolupráci s těmito subjekty zajišťuje pro žáky oboru středního vzdělání Opravář zemědělských strojů již čtrnáct roků kvalifikační kursy k obsluze zemědělské techniky těchto značek, čímž výrazně rozšířila kvalifikovanost žáků oboru středního vzdělání Opravář zemědělských strojů. V této oblasti byly dále dopracovávány odborné interní učební texty pro potřebu pedagogů a žáků školy v rámci spolupráce se společnostmi TEROP Smiřice, J§S Kolín a Agroslužby Hradec Králové.
   Škola dále organizovala speciální kursy pro žáky oboru Autoelektrikář a Elektrikář-silnoproud ve spolupráci se společností JABLOTRON Jablonec nad Nisou vedoucí k získání osvědčení v oblasti zabezpečovacích zařízení. Vzdělávací spolupráce je vždy smluvně zajištěna.

   Škola organizovala ve školním roce 2015/2016 velké množství exkurzí daných plánem metodických komisí, například na veletrhy TECHAGRO Brno, do Dopravního podniku Města Praha, do společnosti ŠKODA AUTO Mladá Boleslav a do řady strojírenských, potravinářských a opravárenských společností ve smyslu Školních vzdělávacích programů.

   V oblasti personální disponuje SŠTŘ kolektivem z naprosto převažující části plně odborně kvalifikovaných pedagogických pracovníků i dobře sestaveným kolektivem v technicko-ekonomickém úseku. Škola má vlastní plán průběžného vzdělávání pracovníků a plán zvyšování jejich kvalifikace. V minulých školních rocích bylo zvýšení kvalifikovanosti pedagogů opět zaměřeno na počítačovou techniku, na dopravní vzdělávání, na vzdělávání v oblasti elektrotechniky a opravárenství, jazykové vzdělávání, získání kvalifikací testerů ECDL a na oblast vzdělávacího portálu školy.
   Učitelé OV získali kvalifikaci techniků měření emisí ve smyslu nových právních norem v požadovaných skupinách osobních automobilů a dosavadní instruktoři Svářečské školy SŠTŘ opětovně obhájili své dosavadní kvalifikační předpoklady. Škola organizovala profesní školení řidičů ve smyslu příslušných právních norem pro pracovníky SŠTŘ a žáky oboru středního vzdělání Dopravní provoz, dále organizovala ve spolupráci se společností ČESMAD BOHEMIA školení přepravy nebezpečných odpadů a látek ADR, pro žáky oboru vzdělání Dopravní provoz kurz získání řidičského oprávnění skupiny C+E a školení se závěrečným hodnocením v oblasti psychologické přípravy řidičů. Škola rovněž realizovala další kurzy k získání profesního průkazu řidiče a pokračovala ve výuce v této kvalifikační struktuře pro žáky oboru středního vzdělání Provozní technika.   
   Škola realizovala organizaci výukových stáží a exkurzí ve společnosti SECO GROUP Jičín, VOLVO TRUCK Hradec Králové a SWELL Hořice. Škola se výrazně profilovala v oblasti vzdělávání dospělých a v projektu řízení kvality vzdělávání organizovaném společností ATTEST. Škola spolupracovala v oblasti dalšího vzdělávání s ČVUT Praha, NIDV Hradec Králové, sdružením ČESMAD BOHEMIA a dalšími vzdělávacími agenturami.
   Dále SŠTŘ pořádala studium jednotlivých vyučovacích předmětů pro zájemce o získání výučního listu v oborech středního vzdělání Řezník - uzenář, Kuchař-číšník a Elektrikář - silnoproud. V oblasti vzdělávání dospělých a v rámci svářečské školy organizovala svářečské kurzy a doškolení pro zaměstnance partnerských společností. Škola rovněž organizovala kurzy v oblasti gastronomie v rámci dalšího vzdělávání.

   V rámci realizace nových projektů podpory odborného vzdělávání pořádala škola 4. prosince 2015 soutěž pro žáky základních škol Královéhradeckého kraje „Já už to znám, umím …“ ve spolupráci se SŠGS Nová Paka a SZaŠ Kopidlno za účasti 479 žáků ZŠ z Královéhradeckého, Libereckého a Středočeského kraje. Škola dále realizovala výstavy vozidel na propagačních akcích školy, pořádala přehlídku zemědělské techniky v SŠ v rámci Svátku zemědělského školství dne 19. 05. 2016. Pro své žáky vyvíjí škola řadu aktivit v rámci mimoškolní činnosti a v tělovýchově a sportu.  Škola je sídlem Regionálního mládežnického sportovního klubu Cidlina, který plní významnou roli při přípravě talentované mládeže v oblasti sportu a je provozovatelem Sportovního centra mládeže se zaměřením na kopanou. Škola pořádala středoškolskou futsalovou ligu a skončila na 2. místě Středoškolského poháru 2015.

Škola bohužel ukončila pořadatelství Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje výběrů krajů a regionů v kopané mladšího dorostu z důvodu neposkytnutí podpory ze strany Fotbalové asociace České republiky.                      

1. Školní vzdělávací programy v oborech středního vzdělání s výučním listem (Automechanik, Řidič nákladní a osobní dopravy, Elektrikář-silnoproud, Diagnostik motorových vozidel, Opravář zemědělské techniky, Cukrář, Řezník-uzenář, Kuchař-číšník)
2. Školní vzdělávací programy v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou (Specialista obchodu a služeb, Technik silniční dopravy, Operátorka (operátor) silniční dopravy, Dopravní technika, Dopravní a letecká technika)
3. Realizace obsahové změny
Škola realizovala přípravu nového školního vzdělávacího programu Operátor zemědělské techniky v souvislosti s pokračujícím vývojem v daných profesích a oblastech se zahájením výuky od 01. 09. 2016.

          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .