Organizační zajištění přijímacího řízení 2021/2022

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŽOV, DR. M. TYRŠE 112

realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“) a vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění pro uchazeče oborů středního vzdělání, kteří zahájí studium ve školním roce 2021/2022.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Kód oboru vzdělání

Název oboru vzdělání

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

23-45-M/01

Dopravní prostředky (školní vzdělávací program: Technik silniční dopravy)

13

23-45-M/01

Dopravní prostředky (školní vzdělávací program: Operátor silniční dopravy)

13

23-43-L/51

Provozní technika (nástavbové studium, školní vzdělávací programy Dopravní technika, Operátor zemědělské techniky)

18

23-43-L/51

Provozní technika (nástavbové studium – dálková forma vzdělávání)

0

29-41-L/51

Technologie potravin (nástavbové studium, školní vzdělávací program Technologie potravin)

12

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel

60

26-57-H/01

Autoelektrikář (školní vzdělávací program Diagnostik motorových vozidel)

26

26-51-H/02

Elektrikář – silnoproud

26

41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů (školní vzdělávací program Opravář-diagnostik zemědělské techniky)

48

65-51-H/01

Kuchař – číšník

26

29-54-H/01

Cukrář

26

29-56-H/01

Řezník – uzenář

26


organizační náležitosti přijímacího řízení

1. Další organizační náležitosti přijímacího řízení ve Střední škole technické a řemeslné, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, jsou stanoveny ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ve vzdělávání ve středních školách v platném znění.

2. Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů zveřejní ředitel SŠTŘ nejdříve dne 19. dubna 2021 u oborů vzdělání s výučním listem a dne 26. dubna 2021 u oborů vzdělání s maturitní zkouškou, dne 26. dubna 2021 u nástavbového studia, nejdéle však do 2 dnů od obdržení hodnocení jednotné přijímací zkoušky na úředních deskách v budovách SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, a na webových stránkách školy.

3. Volná místa pro účely odvolacího řízení v případě, že počet uchazečů překročí plánovaný počet přijímaných žáků, jsou stanovena počtem 1.

4. Ostatní náležitosti přijímacího řízení se řídí ustanoveními školského zákona a vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.

5. Další podrobnosti přijímacího řízení ve vztahu k jednotlivým oborům středního vzdělání:

a) obor středního vzdělání s maturitní zkouškou 23-45-M/01 Dopravní prostředky, školní vzdělávací program Technik silniční dopravy (čtyřleté denní studium)         

13 žáků /žákyň/ (třída 1. SD - školní vzdělávací program Technik silniční dopravy)    

-určeno pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou na základní škole

-ředitel školy stanovil počet míst pro odvolací řízení číslem 1

-další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy v případě, že v 1. kole přijímacího řízení nebude naplněn předpokládaný stav žáků 


b) obor středního vzdělání s maturitní zkouškou 23-45-M/01 Dopravní prostředky, školní vzdělávací program Operátor silniční dopravy (čtyřleté denní studium)         13 žáků /žákyň/ (třída 1. OP - školní vzdělávací program Operátor silniční dopravy)   

-určeno pro žáky s ukončenou devítiletou povinnou školní docházkou na základní škole

-ředitel školy stanovil počet míst pro odvolací řízení číslem 1

-další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy v případě, že v 1. kole přijímacího řízení nebude naplněn předpokládaný stav žáků (včetně případů, kdy přijatí uchazeči neodevzdají zápisové lístky)


c) obor středního vzdělání s maturitní zkouškou 23-43-L/51 Provozní technika, školní vzdělávací program Dopravní technika, Operátor zemědělské techniky (dvouleté nástavbové denní studium) 18 žáků /žákyň/ (třída 1. DPZ - denní forma studia)

-určeno pro žáky s ukončeným vzděláním ve stanovených oborech středního vzdělání s výučním listem skupiny oborů H

-ředitel školy stanovil počet míst pro odvolací řízení číslem 1

-další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy v případě, že v 1. kole přijímacího řízení nebude naplněn předpokládaný stav žáků

 

d) obor středního vzdělání s maturitní zkouškou 29-41-L/51 Technologie potravin (dvouleté nástavbové denní studium) 12 žáků /žákyň/ (třída 1. DPZ - denní forma studia)

-určeno pro žáky s ukončeným vzděláním ve stanovených oborech středního vzdělání s výučním listem skupiny oborů H

-ředitel školy stanovil počet míst pro odvolací řízení číslem 1

-další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy v případě, že v 1. kole přijímacího řízení nebude naplněn předpokládaný stav žáků


e) obor středního vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (tříleté denní studium) 60 žáků /žákyň/  (třídy 1. AN)

-ředitel školy stanovil počet míst pro odvolací řízení číslem 1 v případě překročení plánovaného počtu přijímaných žáků

-další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy v případě, že v 1. kole přijímacího řízení nebude naplněn předpokládaný stav žáků

 f) obor středního vzdělání s výučním listem 26-57-H/01 Autoelektrikář, školní vzdělávací program Diagnostik motorových vozidel (tříleté denní studium) 26 žáků /žákyň/  (třída 1. AE)

-ředitel školy stanovil počet míst pro odvolací řízení číslem 1 v případě překročení plánovaného počtu přijímaných žáků

-další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy v případě, že v 1. kole přijímacího řízení nebude naplněn předpokládaný stav žáků

 

g) obor středního vzdělání s výučním listem 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud (tříleté denní studium)  26 žáků /žákyň/  (třída 1. E)

-ředitel školy stanovil počet míst pro odvolací řízení číslem 1 v případě překročení plánovaného počtu přijímaných žáků

-další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy v případě, že v 1. kole přijímacího řízení nebude naplněn předpokládaný stav žáků

 

h) obor středního vzdělání s výučním listem 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů, školní vzdělávací program Opravář-diagnostik zemědělské techniky (tříleté denní studium) 48 žáků /žákyň/  (třída 1. Z)

-ředitel školy stanovil počet míst pro odvolací řízení číslem 1 v případě překročení plánovaného počtu přijímaných žáků

-další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy v případě, že v 1. kole přijímacího řízení nebude naplněn předpokládaný stav žáků

 

i) obor středního vzdělání s výučním listem 65-51-H/01 Kuchař-číšník (tříleté denní studium) 26 žáků /žákyň/  (třída 1. K)

-ředitel školy stanovil počet míst pro odvolací řízení číslem 1 v případě překročení plánovaného počtu přijímaných žáků

-další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy v případě, že v 1. kole přijímacího řízení nebude naplněn předpokládaný stav žáků

 

j) obor středního vzdělání s výučním listem 29-54-H/01 Cukrář (tříleté denní studium) 26 žáků /žákyň/  (třída 1. C)

-ředitel školy stanovil počet míst pro odvolací řízení číslem 1 v případě překročení plánovaného počtu přijímaných žáků

-další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy v případě, že v 1. kole přijímacího řízení nebude naplněn předpokládaný stav žáků

 

k) obor středního vzdělání s výučním listem 29-56-H/01 Řezník/ce/-uzenář/ka/ (tříleté denní studium26 žá /žákyň/  (třída 1. R)

-ředitel školy stanovil počet míst pro odvolací řízení číslem 1 v případě překročení plánovaného počtu přijímaných žáků

-další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy v případě, že v 1. kole přijímacího řízení nebude naplněn předpokládaný stav žáků