INFORMACE PRO UCHAZEČE A ŽÁKY ŠKOLY OHLEDNĚ JEDNOTLIVÝCH ZKOUŠEK

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

1. Ředitelství školy sděluje všem uchazečům o studium 1. ročníku oborů s maturitní zkouškou, kteří nastoupí ke studiu od 01. 09. 2021, že ruší školní přijímací zkoušky v souladu s opatřením MŠMT ČR vzhledem k tomu, že počet podaných přihlášek ke studiu je nižší než kapacita 1. ročníku. Žáci budou přijati ke studiu bez konání přijímacích zkoušek.

2. Rozhodnutí o přijetí do všech oborů středního vzdělání bude vydáno s datem 19. května 2021. Zápisové lístky je možné odevzdat v termínu nejpozději ;do 02. 06. 2021.

3. Informační schůzky se zákonnými zástupci uchazečů o studium a s uchazeči o studium se budou konat v pátek 23. 04. 2021 od 13.00 (nástavbová studia) a od 14.00 (čtyřleté obory) a v pondělí 26. 04. 2021 od 16.00 (obory s výučním listem).V případě nutné změny těchto termínů budeme včas informovat.


MATURITNÍ ZKOUŠKY

1. Profilové maturitní zkoušky zůstávají ve stanovených termínech a obsahu, pro jaro 2021 jsou zrušeny ústní zkoušky z českého jazyka a z cizího jazyka, didaktické testy jsou posunuty na závěr měsíce května 2021.- termín vydání závěrečného vysvědčení je stanoven na 21. 05. 2021

- termín konání didaktických testů ČJ, ANGJ, RJ, MAT 24-26. 05. 2021

- termín konzultačního týdne pro maturanty je stanoven na dny 31. 05–04. 06. 2021

- termín praktických maturitních zkoušek je stanoven na dny 07-11. 06. 2021-

- termín „svatého týdne“ je stanoven na dny 14-18. 06. 2021

- termín ústních maturitních zkoušek je stanoven na dny 22-25. 06. 2021

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

1. Závěrečné zkoušky se v jarním období 2021 v SŠTŘ skládají z praktické závěrečné zkoušky a ústní závěrečné zkoušky, písemná závěrečná zkouška se nebude konat. Toto rozhodnutí ředitele platí pro všechny obory středního vzdělání s výučním listem

- termín vydání závěrečného vysvědčení je stanoven na 31. 05. 2021

- termín konzultačních týdnů pro žáky 3. ročníků je stanoven na dny 01. 06–11. 06. 2021

- termín „volných dnů na přípravu“ je stanoven na dny 14-17. 06. 2021

- termín praktických závěrečných zkoušek je stanoven na dny 18-25. 06. 2021

- termín ústních závěrečných zkoušek je stanoven na dny 28-29. 06. 2021


KLASIFIKACE

1. Žáci závěrečných maturitních ročníků, kteří nebyli v 1. pololetí hodnoceni nebo neprospěli z vyučovacích předmětů, budou absolvovat komisionální náhradní nebo opravnou zkoušku v termínu do 31. 03. 21, termín bude stanoven dne 15. 03. 2021. Žáci, kteří prospěli v klasifikačním období 1. pololetí školního roku 2020/2021, budou konat maturitní zkoušku v jarním zkušebním období 2021.

2. Žáci závěrečných ročníků oborů s výučním listem, kteří nebyli v 1. pololetí hodnoceni z vyučovacích předmětů (s výjimkou předmětu odborný výcvik), budou podrobeni klasifikačnímu přezkoušení nejpozději v termínu do 31. 03. 2021, termín stanoví příslušný vyučující pedagog. V termínu do 30. 04. 2021 proběhnou případné opravné a náhradní komisionální zkoušky (mimo předmětu odborný výcvik) pro obory s výučním listem.

3. Žáci závěrečných ročníků oborů s výučním listem budou hodnoceni za 1. pololetí hodnoceni z předmětu odborný výcvik (dále jen OV) na základě níže uvedených kritérií s datem 28. 05. 2021.

a) průběžná klasifikace z prezenční výuky OV a v rámci individuálních konzultací

b) klasifikace školní písemné zkoušky konané dne 21. 05. 2021 z odborného profilu 

c) klasifikace ze školní praktické zkoušky konané ve dnech 24-28. 05. 2021

- žák musí uspět ze všech tří částí

4. Klasifikační přezkoušení žáků nižších ročníků, kteří nebyli v 1. pololetí hodnoceni z vyučovacích předmětů (s výjimkou předmětu učební praxe a odborný výcvik) proběhne nejpozději v termínu do 31. 03. 2021, termín stanoví příslušný vyučující pedagog. Pokud klasifikační přezkoušení u žáka neproběhne, žák je za 1. pololetí nehodnocen. .