Jaký je maturitní scénář pro rok 2020, odpovědi najdete v následujícím rozhovoru

04. 04. 2020

Zástupkyně ředitele SŠTŘ Nový Bydžov Jaroslava Kholová má ve své gesci maturitní zkoušky. Následující rozhovor s ní pak přibližuje, jaký scénář mají maturitní zkoušky připraven pro letošní termín.

Maturitní zkoušky v letošním školním roce proběhnou v případě květnového otevření škol ve zcela zvláštním režimu, přibližte nám ty nejzásadnější změny. Prý se také nebudou konat písemné práce z českého jazyka a z cizího jazyka?

MŠMT v závislosti na současné krizové situaci vydalo zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Pokud bude umožněna přítomnost žáků na vzdělávání ve středních školách nejpozději 1. června 2020, pak bude maturitní zkouška zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků ve středních školách. Současně platí, že maturitní zkouška musí být zahájena nejpozději do 30. června 2020. Zákon tedy počítá s tím, že časové období, kdy bude reálně konána maturitní zkouška, nekončí dnem 30. června 2020, ale může v rámci školního roku 2019/2020 pokračovat i krátce po 30. červnu 2020 (platí nicméně, že konkrétní termín zkoušek bude záležet na tom, kdy pominou mimořádná opatření a bude opět povolena osobní přítomnost žáků ve středních školách). Termín konání nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků ve škole byl zvolen mimo jiné z důvodu, aby měli žáci čas na opětovnou aklimatizaci na školní prostředí vzhledem dlouhé absenci.

Termíny, které nemohou být v mezidobí naplněny vůbec nebo s obtížemi (například odevzdání žákovského seznamu literárních děl do 31. března), budou posunuty. Konkrétní časové schéma konání maturitní zkoušky vyhlásí ministerstvo.

Pro maturitní zkoušku konanou podle tohoto zákona platí, že se skládá ze stejných zkoušek jako by se skládala maturitní zkouška konaná podle školského zákona. Výjimkou je však to, že ve společné části maturitní zkoušky se nebude v případě zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk konat písemná práce.

Žák tedy bude konat maturitní zkoušku z těch zkoušek ze zkušebních předmětů společné části a zkoušek profilové části, které uvedl ve své přihlášce k maturitní zkoušce. Pokud má žák na základě podané přihlášky v jarním zkušebním období skládat v rámci opravné nebo náhradní zkoušky nebo opakování zkoušky pouze dílčí část společné části konanou formou písemné práce, pak tuto část nekoná a výsledná známka ze zkoušky z českého jazyka či cizího jazyka se bude počítat z výsledku didaktického testu a ústní zkoušky.

Co čeká ty maturanty, kteří jsou pro jarní část přihlášeni k opravnému termínu?

S ohledem na skutečnost, že nouzový stav byl vyhlášen v průběhu 2. pololetí, není možné aplikovat ta ustanovení, která počítají s tím, že maturitní zkoušku může dělat žák, který úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. K maturitní zkoušce tak bude připuštěn každý žák maturitního ročníku, který v termínu v souladu se školským zákonem (tedy do 1. prosince 2019) podal úplnou přihlášku k maturitní zkoušce. Jedná se o žáky, kteří podali přihlášku “k prvnímu pokusu“, i o žáky, kteří budou konat opravnou či náhradní zkoušku maturitní zkoušky. Stejně tak budou zkoušky podle upravených pravidel konat ti, kterým bylo nařízeno opakování zkoušky podle § 82 školského zákona.

Vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku tedy není podmínkou konání maturitní zkoušky a otázku jeho vydávání MŠMT řeší společně s otázkou vydávání vysvědčení ve všech druzích škol. O způsobu hodnocení a vydávání vysvědčení bude MŠMT školy teprve informovat.

Tradicí je vždy tzv. svatý týden, jak tomu bude v letošním školním roce?

Žáky oblíbený svatý týden je ošetřen i v o tomto dokumentu a ředitel školy může dát žákům až 5 dní volna k přípravě na zkoušku. V současné době se žáci dlouhodobě osobně neúčastní výuky přímo ve škole, je tedy na úvaze ředitele, zda žákům toto volno poskytne.

Kdy vlastně maturant přestává být žákem školy?

Pokud žák zkoušku úspěšně vykonal, přestává být žákem školy dnem následujícím po dni úspěšného vykonání maturitní nebo závěrečné zkoušky. Pokud žák nevykonal zkoušku úspěšně, pak přestává být žákem školy dnem následujícím po dni neúspěšného vykonání maturitní zkoušky. Pokud se však poslední zkouška konala do 30. června 2020, pak platí, že bez ohledu na to, kdy vykonal zkoušku neúspěšně, přestává být žákem školy dne 30. června 2020.

V situaci, že žák neuspěl u komisionálního přezkoušení u náhradního způsobu vykonání zkoušky, pokud k němu musela škola z důvodu osobní nepřítomnosti žáka ve škole k 1. červnu 2020 přistoupit, pak takový žák přestává být žákem školy dnem následujícím pod ni konání tohoto komisionálního přezkoušení, nejdříve však 30. června 2020. Jde o nestandardní situaci, proto zákon dává možnost podat řediteli školy do 5 dnů ode dne, kdy přestali být žáky školy, žádost o opakování posledního ročníku.

Představme si skutečnost, že školy se v květnu neotevřou, případně se otevřou až v červnu nebo vůbec. Jak v tomto případě bude vlastně maturitní zkouška probíhat?

Pokusím se zjednodušeně vysvětlit situaci. Pokud by ani k 1. červnu 2020 nebylo možné, aby žáci byli osobně přítomni ve škole, zákon stanoví vykonání maturitní zkoušky náhradním způsobem. Jedná se o krajní řešení, nicméně MŠMT k němu přistoupilo s ohledem na jistotu maturantů a jejich dalšího profesního života (ať už přijímacího řízení na VŠ či návazností na trh práce).

Podmínkou pro úspěšné vykonání maturitní zkoušku náhradním způsobem, je to, že žák prospěl v prvním pololetí posledního ročníku, nebo se jedná o toho, kdo podal přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce. Pokud byl žák v pololetí klasifikován z některého předmětu známkou „pět“ nebo nehodnocen, je škola povinna ho komisionálně přezkoušet a škola mu poté upraví pololetní hodnocení. Pokud však žák ani při komisionálním přezkoušení nebude úspěšný, pak v prvním pololetí posledního ročníku neprospěl. Žák má však možnost opakovat ročník, požádat musí do 5 pracovních dnů ode dne, kdy přestal být žákem školy a škola musí žádosti vyhovět.

Samotné hodnocení na maturitním vysvědčení pak škola provede tak, že zprůměruje známky z obsahově shodných předmětů nebo předmětů, které mají přímou vazbu na zkušební předměty či zkoušky maturitní zkoušky (bude se týkat zejména odborných předmětů či

praktické zkoušky), na třech posledních vysvědčeních, na kterých tyto předměty figurují. Problematické situace, které by v souvislosti s vykonáním maturitní zkoušky náhradním způsobem nastaly, budou řešeny ve prospěch žáka. Hodnocení náhradním způsobem vykonává pouze škola. Do vysvědčení, ze kterých se budou vypočítávat známky na maturitní vysvědčení, se logicky nemůže počítat vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku, neboť žáci v současné době nemají standardní možnosti hodnocení výsledků svého vzdělávání. To však neplatí pro ty, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku a za druhé pololetí závěrečného ročníku byli hodnoceni již dříve.

Zákon současně počítá i s tím, že žák chce z jakéhokoliv důvodu vykonat zkoušku standardním způsobem. Na jeho žádost se mu taková zkouška umožní v následujícím zkušebním období. V současnosti je předpokladem podzim 2020 a žák si pro tento termín podá novou přihlášku.

redakce webových stránek

          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .